چرا سرطان می گیریم؟

سرطان چیست : علت ایجاد سرطان شایع ترین علتهای ایجاد سرطان ها به شرح ذیل می باشد : سن و امید به زندگی : مهم ترین عامل ایجاد سرطان می باشد . در گذشته آمار امید به زندگی در جمعیت جهانی 30 تا 40% بوده است که این آمار اکنون به بالای 70% رسیده است […]

read more »
تماس با ما