مواد شیمیایی سرطان زا

مواد شیمیایی سرطان زا قرار داشتن در معرض مواد شیمیایی سبب ورود آنها به بدن می شود . بخارهای سمی متصاعد  شده از مواد شیمیایی پاک کننده سطوح نظیر شیشه پاکنها  حشره کش ها در منازل می تواند از طریق هوا وارد ریه افراد بشود . ورود مواد شیمیایی به بدن همچنین از طریق مصرف […]

read more »
تماس با ما