سرطان فرج

نئوپلاسم های بدخیم فرج بیانگر 5 درصد بدخیمی های مجرای تناسلی زنانه است . 90% سرطان سلول اسکواموس است . در فرج می تواند ایجاد بدخیمی های پوستی شامل آدنوکارسینوم ، سارکوم ، زگیل ملانوم ، سرطان سلول قاعده ای و بیماری پاژه شود . عوامل خطر سرطان فرج عوامل خطر برای ایجاد سرطان اسکواموس […]

read more »
تماس با ما